Home

Kennismaking

Memoires

Bijbelstudies

Schriftoverdenkingen voor de jeugd

Div. artikelen

Links

Contact

DE WAPENRUSTING GODS (2)
 
We zagen de vorige keer dat de satan de grote tegenstander van God en Zijn volk is. Vandaar dat de Heere zegt in Éfeze 6 : 11: Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. We willen deze keer nadenken over de listige omleidingen des duivels. De apostel waarschuwt daar voor. We mogen voor het woord omleidingen ook lezen "methoden". Dus de listige methoden van de duivel. En zijn methoden zijn zeer verschillend, maar altijd listig. Hij leeft altijd op voet van oorlog tegen het levende Kind in de ziel van Gods volk. Als een deskundige strateeg en groot kenner van het mensenhart weet hij zijn loopgraven te maken, en zijn granaten te plaatsen. Beter dan iemand kent hij de zwakke plaatsen in stad mensenziel. Wat weet hij schone woorden te kiezen om de zondige gezindheid te bemantelen, en de schuldige daden goed te praten van binnen. Gierigheid noemt hij zuinigheid. Losbandigheid noemt hij vrolijkheid. Hoogmoed noemt hij zelfrespect. Zo zoekt hij ten val te brengen. Al naar gelang het hem uit komt wijzigt hij zijn aanvalsactie om de overwinning te behalen. Listig is de tijd van zijn aanval. Hij komt in het bijzonder als hij niet verwacht wordt. Zeker, daar staat in Gods Woord van de duivel, dat hij rond gaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen 'verslinden. En de geschiedenis van Gods Kerk toont het, dat de duivel meermalen als een briesende leeuw is rond gegaan, in vervolging en verdrukking van de gelovigen tot op vandaag de dag toe. Als het hem uitkomt, deinst hij voor geweld niet terug. Telkens zien we zijn klauw uitschieten, niet maar om te verwonden, maar om te verscheuren. En door dat middel heeft hij zijn duizenden verslagen. Maar heeft hij niet zijn tienduizenden verslagen, vooral onder de jeugd in onze tijd, als hij verschijnt als een engel des lichts? Onder de schijn van vrede en geen gevaar, richt hij zijn listige aanslagen op de harten. Onderschat zijn listen niet. Wie meent te staan zie toe dat hij niet valle. Wie in deze strijd meent sterk te kunnen zijn in eigen kracht, kent noch zichzelf, noch de macht van de vijand. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.
Listig zijn de omleidingen des duivels. Omleidingen betekenen ook: iemand om de tuin leiden, iemand een leugen op de mouw spelden. Een weg ten dode in laten slaan.
We kennen dit wel uit de praktijk van het leven. Een weg is opgebroken, we worden door pijlen omgeleid tot we weer op de goede weg terecht komen. Nou, zo werkt de duivel in het tegenover gestelde. Hij wijst altijd de verkeerde weg, een weg die van God afvoert en dat is een weg ten verderve. Ik noem als voorbeeld de zonde van de wereldgelijkvormigheid.
Wereldgelijkvormigheid, die echt niet in de eerste plaats bestaat in het meedoen in alles met de wereld, wat haar uiterlijke vormen aangaat. Maar wereldgelijkvormigheid die vooral hierin bestaat, dat de dingen der wereld de greep op ons leven hebben. En dat niet het geestelijke, maar het aardse onze hoogste belangstelling heeft. En dat we met al onze godsdienstigheid, ook in het niet meedoen met wereldse vormen, toch niets verstaan van de vermaning: Zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Zoek de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want al die dingen zoeken de heidenen.
Listige omleidingen des duivels. Jongens en meisjes, waar gaat het om in je leven? Zeg eens, bij al je godsdienstigheid, welke naam is je het zoetste? Om welke naam gaat het in je leven? Wat is je diepste levensgeheim? Is het de Heere, Zijn gemeenschap, Zijn vrede, Zijn dienst, Zijn verzoening. Is het Christus, de Borg van Sion?
Hier leidt de duivel je om heen. Wat is hij toch gemeen, hard en wreed. En toch is hij je vriend wiens raad je precies opvolgt. Rasechte adamskinderen zijn we geworden door de zondeval in het Paradijs. Listige omleidingen des duivels. Nee, het is niet mogelijk een volledige tekening te geven. Altijd en overal ligt hij op de loer. En een uitgebreide spionnendienst staat hem ter zijde. Want de grootste vijand van ons leven heeft zijn vele handlangers ter beschikking. Onze zondige neigingen doen niets liever dan met deze vijand heulen, en de poorten van ons leven voor hem te openen en voor de Heere te sluiten. Is hij niet de mensenrnoorder van de beginne? Hij zoekt ons te verderven. Hij zoekt onze eeuwige ondergang. Kunnen we hem weerstand bieden? Kunnen we staande blijven? Als we niet staande blijven, dan is niet alleen onze zaligheid een verloren zaak, maar dan is de satan overwinnaar. De troost voor Gods volk is: Zou dan Christus tevergeefs geleden en gestreden hebben? Nee, maar God zal Zelf voor Zijn eer zorgen in het zalig maken van Zijn volk. Dat is vast en zeker. God geeft hen de wapenrusting Gods! En dat uit vrije genade, Zijn Naam tot eer.