Home

Kennismaking

Memoires

Bijbelstudies

Schriftoverdenkingen voor de jeugd

Div. artikelen

Links

Contact

Simson, dragende de stadspoorten
 
En hij greep de deuren der stadspoort met de beide posten en nam ze weg met de grendelboom, en legde ze op zijn schouders en droeg ze opwaarts op de hoogte des bergs, die in het gezicht van Hebron is. Richteren 16: 3.
Beste jongens en meisjes. De inwoners van de Filistijnse stad Gaza (= de sterke stad), hebben opgemerkt dat hun grootste vijand in de stad verblijft. Ze bedoelen Simson. De stad gaan ze hermetisch afsluiten zodat Simson niet langer uit hun handen zal blijven. Zij menen dat Simson is opgesloten als een rat in de val. Alle voorzorgmaatregelen worden genomen om ontvluchten te voorkomen. Extra bewaking wordt ingesteld. Ze hebben een plan beraamd om Simson te doden bij het aanbreken van de morgen. De Filistijnen zijn klaar wakker en Simson ligt te slapen op een plaats waar hij niet thuis hoort. We lezen in vers 3: Maar Simson lag tot middernacht toe, toen stond hij op te middernacht. Het is alsof de Heere hem wakker maakt opdat hij deze zondige plaats zo spoedig mogelijk zal ontvluchten. Als het tot hem doordringt waar hij verblijft, moet de schrik hem om het hart slaan. Hij dreigde te stikken in de doodslucht die daar heerste. Hij werd wakker temidden van de ongure dampen die uit de zedeloosheid voortkwamen. Ziet, daar verlaat hij de zondige plaats en spoedt zich voort over de straten van Gaza om door de stadspoort naar buiten te gaan. Maar ja, wat nu? De stadspoort is gesloten. Hij zit opgesloten. Opvallend is dat er over de wachters met geen woord meer gerept wordt. De met grendels gesloten poort levert geen probleem op. Simson rukt de beide stadspoorten uit de grond, laadt het gehele gevaarte op de schouder en draagt het zo naar de top van de berg die tegenover Hebron ligt. Dit kan alleen door bovennatuurlijke kracht, die God aan hem schonk. We kunnen de vraag stellen: Hoe is dat nu mogelijk daar Hebron wel 60 kilometer van Gaza ligt. Heeft Simson deze lange afstand met de zware stadspoorten op zijn schouders afgelegd, lopend door het mulle zand, over bergen en door dalen? Verschillende verklaarders gaan er van uit dat Simson de poorten gebracht heeft op de berg EI-Muntar, een half uur lopen van Gaza. Had het wel zin voor Simson om de poorten zover weg te brengen? Ja, de bedoeling was dat Simson de poorten mee nam om ze op IsraŽlische bodem te brengen. De stadspoorten waren de overwinningsteken voor zijn landgenoten. Het geloof leert in eenvoudigheid buigen onder Gods Woord zoals het hier beschreven staat.
Ofschoon de afstand van Gaza naar Hebron zeer aanzienlijk is moeten we toch maar niet gaan rekenen. Ons rekenwerk krijgt op de school der genade een nul van de Leermeester welke is Christus. Als Simson de zware stadspoorten wegdraagt dan is dat voor ons een wonder. De afstand is dan niet meer belangrijk k of Simson nu -10 of 60 kilometer er mee heeft gelopen. Belangrijk voor ons is: de trouw van God. Dat komt uit deze geschiedenis naar voren. God heeft Simson niet verlaten maar hem nog gebruikt als slijk aan Zijn Goddelijke vingers. Tegenover de Filistijnen verheerlijkte God Zijn macht. Zeker lag er in deze zaak een les voor Simson. Een ernstige waarschuwing kwam er uit tot hem. Door vleselijke begeerten gedreven bracht hij zichzelf in groot gevaar, zodat alleen een wonder Gods hem redden kon. Hij mocht niet op zijn krachten steunen en dat deed hij maar al te vaak. Simson heeft de les niet ter harte genomen. De geschiedenis die hier op volgt maakt dat wel duidelijk.
De sterke stad Gaza was nu een open stad geworden waar een ieder vrij in kon lopen. In het wegdragen van de stadspoorten is Simson een type van Christus. Zo heeft de kerk der eeuwen het altijd gezien in deze les. Echter met dit grote onderscheid dat Christus Zijn roeping nooit heeft vergeten! Hij heeft in de plaats van Zijn uitverkorenen de poorten van dood, graf en hel verslonden tot overwinning. Dat zijn Zijn overwinningstekenen. De poort naar de hemel heeft Adam door zijn zondeval gesloten. Waardoor de poort naar de hel geopend werd voor de mens.        _
Jonge vrienden, hebben jullie dat al ingeleefd door de ontdekking des Heiligen Geestes? Anders zal er nooit een begeerte zijn om Hem te kennen en de kracht Zijner opstanding. Door het volbrachte werk van Christus wordt ons nog vrede, gerechtigheid en zaligheid verkondigd. Deze prediking zal uitwerken een reuke des doods ten dode of een reuke des levens ten leven. Van nature verwerpt de mens deze boodschap en verhardt zich er onder. Hoelang zullen jullie deze meerdere Simson verwerpen? Hoelang zullen jullie je nog verharden onder de liefelijke klanken van het Evangelie? Verhardt uwe harten niet langer, maar laat u leiden. Genade leert uitroepen: 0 God, wees mij zondaar genadig.
Jeugd, zoekt uw arme zielen geborgen te' krijgen in het Borgwerk van Christus op goede rechtsgronden. Rust niet voordat je mag delen in Zijn overwinningstekenen: Zijn doorboorde handen en voeten. Dat schenke de Heere uit vrije ontferming.