Home

Kennismaking

Memoires

Bijbelstudies

Schriftoverdenkingen voor de jeugd

Div. artikelen

Links

Contact

Moorman (teleurstelling)
 
Als de zwarte Moorman op reis gaat naar de stad Jeruzalem wacht hem een grote teleurstelling. Hij wilde de Heere aanbidden in de tempel te Jeruzalem. Hij mocht de tempel niet binnen treden. In Deuteronomium 23: I lezen we: Die door plettering verwond of uitgesneden is aan de mannelijkheid zal in de vergadering des Heeren niet komen. Geen bastaard zal in de vergadering des Heeren komen. De wet des Heeren sloot hem er buiten. De kamerling mocht als gesnedene het voorhof der Israëlieten niet betreden, maar moest van verre blijven staan. Wat hij daar van de godsdienst zag kon hem niet jaloers maken. De dood was in de godsdienstige pot. De Heere Jezus had er Zelf van gezegd: Mijn huis zal een huis des gebed genaamd worden, maar u hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt. Het was er een veemarkt geworden, een beestenboel aanschouwde Hij. Jeruzalem heeft de Christus uitgeworpen waardoor er een dode godsdienst is overgebleven. Vol smart en teleurstelling verlaat hij de plaats waar hij de vervulling van zijn vurigste wensen had gehoopt te zullen vinden. Dit was bitter. En toch was het zo zalig. Want de Heere laat al Zijn volk dood lopen in eigen werk opdat zij dan uit vrije genade gezaligd worden in het bloed van Christus, dat alles heeft volbracht voor kinderen des doods.
Als de Moorman de reis terug aanvangt blijkt hij in het bezit te zijn van Gods Woord. Namelijk de rol van de Profeet Jesaja. Het moet zelfs voor de rijke Moorman niet gemakkelijk geweest zijn om dat geschrift in zijn bezit te krijgen. De Heere had daarvoor gezorgd. Zijn ziel dorst naar God, de levenden God.
En als hij Jeruzalem verlaat geeft hij zijn bedienden het bevel om de woeste weg te kiezen, die van Jeruzalem leidde naar Gaza. Die weg is wel niet eenvoudig, hij is zelfs gevaarlijk. Toch verkiest hij hem om kalm en rustig de inhoud van de rol te kunnen lezen en tevens te overdenken.
Jonge vrienden,  me dunkt dat we van deze zwarte Moorman nog wel een en ander kunnen leren. De tijd dat ons volk leefde bij de Heilige Schrift is helaas voorbij. Slechts 10 procent van ons volk gaat nog naar de kerk. Dat betekent dat het merendeel van ons volk ook Gods Woord niet meer leest. Honderdduizenden jongeren weten dan ook niet meer dat ze bekeerd moeten worden. Maar hoe is het met de gezinnen? Vele gezinnen die opgevoed zijn bij de zuivere waarheid waar het Woord sporadisch wordt gelezen. Slechts éénmaal per dag. Slechts éénmaal per week op de rustdag. Het komt zelfs voor dat de Bijbel geheel ontbreekt. Is dat niet vreselijk? Is dat geen teken van geestelijke dood en nood? Waar leven is, daar is ook honger naar het profetische Woord, dat zeer vast is. Maar ook het omgekeerde is waar. Als die honger ontbreekt ben je nog even dood als het papier wat je in je handen vast houdt. Gelijk aan de beenderen die Ezechiël in de vallei aanschouwde. O, hoe ontzettend als wij luisteren naar de nieuwsberichten van de radio of nog erger: kijken naar het journaal op de televisie en niet letten op het Woord. Of dat we beide proberen te combineren en van twee walletjes eten en twee heren dienen.
Op de dag der dagen zal de Moorman opstaan tegen dit geslacht om het te helpen verdoemen. Zij hebben het Woord des Heeren verworpen, wat wijsheid zouden zij hebben? De geest van de wereldgelijkvormigheid verovert steeds meer kerkelijk terrein en zuigt jong en oud mee ten eeuwige verderve. Wie het Woord verwerpt, verwerpt de Heere Zelf. Zij zullen door de Heere worden weggeworpen met een mannelijke wegwerping.
Ik weet van een jongen die ook Gods Woord verwierp. Op zaterdagavond ging hij met vrienden uit. Verschillende bars werden bezocht. Het was al zondag toen zij huiswaarts gingen. Onderweg belandden zij tegen een boom en de christelijk opgevoede jongen werd dood uit de auto gehaald. Vreselijk, om zo onbekeerd te sterven en voor de Rechter te verschijnen. Zeg nu niet: je weet nooit wat er in de laatste ogenblikken heeft plaatsgevonden. Met zulke woorden te spreken zijn we bezig om met loze kalk te pleisteren. Er is geen hoop voor een dronken lap die in zo'n toestand de eeuwigheid in gaat.
Maar is er voor jou wel hoop? Heb je niet alleen Gods Woord gelezen, maar ligt het ook verklaard in je ziel. Kom wees eens eerlijk voor God! Bedrieg jezelf niet met schone schijn waar het wezen aan ontbreekt. De Moorman spande zich in om het Woord te onderzoeken om het in zijn hart te mogen verstaan. En jullie? Iemand heeft eens geschreven: Wanneer de troost des eeuwigen levens uit het hout van het verstand getimmerd is dan gaat alles toch in de vlammen op. De Heere beware jullie voor dat ontzettende oordeel, en Hij geve jullie door de Geest het Woord bevindelijk te verstaan in de harten op reis door de woestijn van dit leven. (Lees Handelingen 8).