Home

Kennismaking

Memoires

Bijbelstudies

Schriftoverdenkingen voor de jeugd

Div. artikelen

Links

Contact

Afscheid. We voelen een zwaard door de ziel gaan bij de gedachten aan allen die in het afgelopen jaar overleden zijn. Geliefde panden. Ze zijn met ons het jaar begonnen, maar niet beëindigd. Wat kunnen de geslagen wonden pijn veroorzaken. Ouders hebben kinderen naar het graf moeten brengen en kinderen hun ouders. Vele tranen werden er gehuild over geliefde panden. De dood blijkt vaak te zijn als een dief in de nacht. Onverwachts en ongedacht. Dat gold ook verschillende jongeren vanuit onze gezindte. We wensen de rouwdragenden genade toe om het zware pak te dragen, dat meegaat het nieuwe jaar in.
Temidden van het drukke leven is het goed op oudejaarsavond stil te staan bij de woorden uit Psalm 90:
Wij brengen onze jaren door als een gedachte,
Ja, als een droom na het ontwaken
'wij vliegen daarheen.
 
We doorvoelen de waarheid van de woorden:
Het is al ijdelheid, zegt de Prediker.
 
Toch hebben we oudejaarsavond dieper te verstaan. Want het voorbij gevlogen jaar predikt niet alleen de snelle voorbijgang van ons leven, ook het einde van de wereld.
 
We willen nog wat verder nadenken over de oudejaarsavond van deze wereld!
Dát is de waarheid, die Gods Woord ons predikt, en in dat licht hebben we van dit jaar afscheid te nemen. Want deze wereld zal vergaan met al haar begeerlijkheden. Gods Woord leert ons dat we gaan naar het einde, naar de voleinding! De wereld maakt zich rijp voor de grote oogstdag. Eens komt de oudejaarsdag van deze wereld. Zo heeft God het in Zijn Raad bepaald en in Zijn Woord geopenbaard, dat de Heere Jezus Christus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden.
Al het onkruid zal bijeen worden gebracht en gebundeld om verbrand te worden in het niet uit te blussen vuur. Eeuwige teleurstelling voor velen, die gehoopt hadden op de zaligheid. Die geloofd hadden en meenden bekeerd te zijn, maar waar God niet van af bleek te weten.
Gebouwd op zandgronden, waar we doorheen zakken bij de ontmoeting met de Rechter.
Gods uitverkoren volk zal in die dag worden verzameld als het koren en gebracht worden in de hemelse schuur. Daar geen duivel en ongeloof meer. Geschonken, uit vrije genade, aan een volk in Adam zo diep van God afgevallen.
Nog een laatste gedachte schrijven we op:
Hoe zal met ons aflopen. Worden we binnengedragen in de hemelse schuur of worden we geworpen in het eeuwige vuur. Voor de rechtvaardigen wacht het eeuwig wel, maar de goddelozen wacht het eeuwig wee. Wel of wee! Slechts een letter verschil. En toch een eeuwig verschil.
De ure om te maaien is gekomen! Vreselijk voor de onbekeerde wereld, zij worden verwezen met al de verdoemden in het eeuwige vuur.
Zalig die oogstdag voor Gods uitverkorenen. Hun leven was Christus, hun oogstdag gewin! Want God is in hun leven gekomen met de hartvernieuwende genade van Jezus Christus. Heb dank, o HEERE!
 
Jong en oud, hier kunt u zich naar hartelust uitleven in de zonde, ook op oudejaarsavond. Hier kunt u feesttafels bereiden en vuurwerk ontsteken, maar weet dat God om al deze dingen zal doen komen in het gericht. Spot niet langer met de Heere en met Zijn Woord en met uw onsterfelijke zielen. Maar bidt de Heere om losmaking van de knopen der ongerechtigheid waarmee u vastgebonden zit aan de wereld, zonde en duivel bekeer u dan van deze uw boosheid.
Ziende op zonde en afmakingen blijft er alleen over: schuld. Geve de Heere dat te beleven en dat we met een verbroken hart mogen belijden:
Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven.
Maar verzoen de zware schuld, die u tot straf bewoog,
Bewijs ons eens genade!
                                                              *******************