Home

Kennismaking

Memoires

Bijbelstudies

Schriftoverdenkingen voor de jeugd

Div. artikelen

Links

Contact

Catechisaties
 
Jonge vrienden, in een gesprek met een predikant, over het winterwerk, vertelde hij mij er erg tegen op te zien om weer te beginnen. In sommige groepen leefde veel onverschilligheid ten opzichte van de onderwerpen die hij behandelde. Ik doe goed mijn best, maar het wil gewoon niet, zei hij, er aan toevoegend: "Ik ben er nu al moe van."
Hoe komt het toch, dat vele leermeesters er zo tegen op zien? Is de jeugd zoveel moeilijker dan voorheen? Stellen ze soms kritische vragen, waar we het antwoord op schuldig moeten blijven, daar we de stof niet genoeg beheersen? Is er wel liefde in het hart om de jeugd te onderwijzen? Het mes mag er bij ons zelf ook wel eens in gezet worden, aan wien de onsterfelijke zielen van de jeugd zijn toebetrouwd. Want dat is een zware taak met een grote verantwoordelijkheid. Nodig voor ons, die onderwijs geven, is of we weten van een Goddelijke roeping tot het ambt of de bediening. We kunnen goede leermeesters zijn en toch deze zaak missen. We kunnen met het onderwijs geven op de catechisatie moeite hebben en toch een Goddelijke roeping bezitten tot het werk. Tegen zo iemand zou ik willen zeggen: De Heere zal u niet begeven en u niet verlaten. Bidt maar veel om lust, liefde en kracht, ja, om de bediening van de Heilige Geest die in alle waarheid leiden zal. Zorg daarbij dat u goed fris en uitgerust voor de catechisanten verschijnt en de te behandelende stof goed beheerst.
Wat zou het groot zijn als we meer vanuit de beleving onderwijs mochten geven, niet alleen over de stof maar ook uit de stof en vanuit het stof te mogen spreken. Leermeester te zijn die zelf bij bevinding, op goede rechtsgronden in Christus met God is verzoend. Als een catechisant eens deze vraag aan ons zou voorleggen: Vertel eens uit uw eigen leven hoe u zondaar voor God bent geworden, maar ook hoe u, door het geloof, rechtvaardig bent voor God? Weten we dan we/ antwoord te geven? Neen, ik bedoel niet of we ons zelf er uit zouden redden, dat zal de meeste nog wel gelukken. Hebben we zelf zielsondervindelijke kennis van deze zaken?
Wat is de bedoeling van dit alles wat ik schrijf? Om de jongeren te doen uitdrijven naar de genadetroon, als zij naar de catechisatie gaan om onderwijs te ontvangen, om te bidden voor de leraar.
Jonge vrienden, die leraar heeft het zo nodig om opgedragen te worden, om bediend te mogen worden uit de volheid van Christus.
Als de jeugd biddend opkwam naar de catechisatie, het zou een vreugde worden voor de geroepen dienstknechten om te onderwijzen. Jonge vrienden, het zou voor hen een rijke steun zijn in de wintermaanden. Ongeïnteresseerdheid geeft veel spanningen en veroorzaakt veel moedeloosheid bij hen die les geven en de weg des levens mogen vertellen. Weest daarom niet alleen trouw in de opgang naar de catechisatie, maar gedraag je ook rustig in het leerhuis en luister ingespannen en met eerbied naar de uitleg van Gods Heilige Woord. Het is geen les in een rekensommetje en een vergissing daarin kan altijd weer overgemaakt worden, maar als het eeuwigheid wordt en we hebben ons dan vergist, is de schade onherstelbaar.
De Heere mocht een ware honger en dorst werken in ons hart naar de gerechtigheid van Christus. Een ware dorst naar het levende water doet de opgegeven vragen met ijver en liefde leren. Dan niet kort voor de catechisatie begint nog snel even het opgegeven werk leren. Snel er in is snel er weer uit. Geestelijk leven worstelt met het gehoorde en met het geleerde. Onderzoekt de geschriften en of je nu moet leren uit Hellenbroek of uit de Heidelbergse Catechismus, maar overdenk aandachtig wat je gehoord hebt, met de bede: Heere, wilt U het onderwijs willen heiligen aan mijn hart?
Vooral in deze laatste dagen voor de wederkomst van Christus raakt de wereld in grote nood. Een wereld vol spanningen, oorlogen, denk bijvoorbeeld aan landen waar de christenen met uitroeiing worden bedreigd door de Islamieten etc. En nog is het einde niet. Wanneer dan? Als de laatste uitverkorene is toegebracht, dan houdt de wereld op te bestaan. Koop daarom de tijd uit die de Heere nog geeft in Zijn lankmoedigheid, en stel je getrouw onder de zuivere uitleg van Gods Woord. Dat is niet jullie bezig houden met een potlood en een stukje papier, maar luisteren naar het Woord des Heeren.
Dat wij ons ambt en plicht, O, Heer',
Getrouw verrichten, tot Uw eer.