Home

Kennismaking

Memoires

Bijbelstudies

Schriftoverdenkingen voor de jeugd

Div. artikelen

Links

Contact

Simson en de leeuw
 
We lezen in Richteren 14 : 5 en 6: Als zij nu kwamen tot aan de wijngaarden van Thimnath, ziedaar een jonge leeuw, brullende hem tegemoet. Toen werd de Geest des Heeren vaardig over hem, dat hij hem vaneen scheurde gelijk men een bokje vaneen scheurt, en er was niets in zijn hand, doch hij gaf het zijn vader en moeder niet te kennen wat hij gedaan had.
Simson gaat op reis ter voorbereiding voor het huwelijk met een vrouw uit de Filistijnen. Als zij in de omgeving van Timnath komen blijkt Simson een andere weg te zijn gegaan dan zijn ouders. Wandelend tussen de wijngaarden, wellicht in gedachten verzonken, ontmoet hem een leeuw. Ja, we lezen van een brullende leeuw. Levensgevaarlijk! Brullend komt hij op Simson af.
Wat nu? Simson staat met lege handen. Geen zwaard of mes draagt hij bij zich. En al droeg hij dat bij zich wat dan noch? Wie zal er strijden tegen een brullende leeuw? Ook Simson niet want waar zal hij de kracht vandaan halen? Het geheim ligt in Gods kracht wat in de zwakheid van Simson openbaar komt. De Heere zal hem niet over geven in de muil van de leeuw. Hij zal hem sparen en de leeuw verslaan. We lezen: De Geest des Heeren werd vaardig over Simson. De Heere ontfermt Zich over hem. Ziet, hij pakt de muil beet, terwijl de leeuw vreselijk brult, en scheurt hem uiteen, gelijk men een geitenbokje vaneen scheurt. De Heere de eer! Hij heeft verlossing gegeven.
Want zonder de Geest des Heeren was Simson verscheurd en gedood. We worden hier door de persoon van Simson gewezen op de Heere Jezus Christus. De brullende leeuw wijst ons naar hem van wie we lezen: De duivel gaat rond, als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Christus heeft de strijd aangebonden met de duivel, die als een brullende leeuw zich gestort heeft op dit Lam Gods. Soms trok hij een schapenkleed aan en veranderde zich als een engel des lichts. Terwijl hij was de gevreesde engel des doods. Maar Christus heeft als Borg deze Leeuw overwonnen - en verslagen, ja, vaneen gescheurd. Toen Hij het uit riep op Golgotha, het is volbracht, had Hij zijn kop vermorzeld en betoonde Hij sterker te zijn dan alle machten der hel. Dikwijls ontmoette Hij deze helse leeuw op Zijn weg door dit leven.
Jonge vrienden, kennen jullie deze strijd ook? Is deze helse leeuw je wel eens ontmoet? Wie deze leeuw nooit heeft ontmoet heeft ook nooit een Godsontmoeting beleefd. Wie de leeuw niet kent, heeft ook geen kennis aan het Lam Gods. Gods kinderen kennen deze geestelijke strijd op leven en dood. Met lege handen tegenover de macht van de satan. Wie zal staande blijven? Vrezen en schrik valt er in je ziel bij het gezicht van dit hellemonster. Het zijn tijden van grote geestelijke nood. Dagen en nachten waar het alles in de onmogelijkheid verkeerd en alles is afgesneden van eigen kant. Van binnen wordt je opengereten en wat kom ik daartegen? Wel, die leeuw om samen te strijden tegen God. Want de duivel zijn we toegevallen in de" val in Adam. Wat een ontdekking van binnen, het lijkt wel of alles er op uit is om mij ten gronde te richten. Enkel zonde en verlorenheid en machteloosheid tot het goede. De duivel als een brullende leeuw op je weg geplaatst is benauwend en beangstigend. Maar als de Heere Zich tegenover mij plaatst en Zich verandert in een brullende leeuw. Op welke plaats? Op de berg Sinaï en in het rechthuis. Daar klinkt Zijn stem: Betaal Mij, wat u schuldig bent! Mijn levensboek wordt geopend en zie ik al die zwarte bladzijden vanwege mijn zonden en overtredingen die een scheiding maken tussen God en mijn leven. Ik kan nergens antwoord op geven en heb geen cent om mijn schuld te betalen. Mijn mond gaat dicht en ik lig verdoemelijk voor God. Hij rechtvaardig om mij te verwerpen en te verdoemen. Zijn doen is rein en Zijn vonnis gans rechtvaardig. Ziet het Lam dat de leeuw heeft verslagen en Zijn bloed heeft gestort om de zonden van Zijn volk te verzoenen. 0 wonder, God spreekt vrij op grond van Christus Borgwerk en door Zijn kruisverdienste. Toegepast door de Heilige Geest in het hart. De Heere bewees Simson Zijn genade. Op bijzondere wijze had God hem daar geholpen. God had Zijn macht getoond om hem te redden van de kaken van de brullende leeuw. Zo mocht Simson de reddende liefde van God smaken. Toen alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, hebt Gij 0 God mijn pad gekend. Zo verandert de Heere plaatsen van gevaar, nood en dood en strijd in plaatsen van redding en overwinning. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugenis wissen. Het is Gods werk. De Allerhoogste heeft ingegrepen in Zijn onbevattelijke liefde en trouw.
Jonge vrienden, ik hoop dat jullie deze les ook bevindelijk mogen leren kennen. Simson wist dat de Heere het had gedaan, hij zweeg er over tegen zijn ouders. Bang om zelf de eer 'te krijgen. Gode alleen alle eer!