Home

Kennismaking

Memoires

Bijbelstudies

Schriftoverdenkingen voor de jeugd

Div. artikelen

Links

Contact

Een gereformeerde ketter
 
We zijn de afgelopen tijd diep geschokt door een boek van de hand van Dr. Kuitert: "Jezus, nalatenschap van het christendom". In dit boek bestrijdt hij de eeuwenoude kerkelijke opvatting dat Jezus Christus een Goddelijke en een menselijke natuur heeft. Hij vindt die leer onhoudbaar. Jezus, heeft Zichzelf nooit als God-op-aarde gezien, zo zegt hij. Zijn volgelingen hebben Hem te veel opgehemeld. Hij keert zich tegen de 'ongeremde' verering van Jezus ten koste van God, om wie het geloof zou moeten draaien. Hij roept zijn lezers op terug te keren naar "geloven als relatie met God". De leer van de twee naturen is volgens hem een "dwaalspoor". Jezus, was een jood en een jood kan zichzelf niet "Zoon van God" noemen. De evangeliën suggereren naar zijn mening nergens dat Jezus God-op-aarde was. Hij was een gewone profeet, die de weg naar God opende voor niet-joden. Hij zag Zichzelf als de Dienstknecht van God en kwam om Zijn volk op te roepen zich te bekeren tot God. Maar Hij is door de bijbelse evangelisten en anderen tot Heiland (redder) van de wereld verheven.
Hij komt tot de verbijsterende conclusie: tot Jezus kun je niet bidden. Dat is grove ketterij, zo zeggen wij.
Omdat deze geleerde man weet dat hij een ketter is en hij daarvan beschuldigd wordt keert hij het maar gemakshalve om, om ons van ketterij te beschuldigen.
Het is een oude vrijzinnige theologie. In deze is hij het natuurlijk eens met de Jehovagetuigen die ook de Godheid van Christus loochenen. Dat een zich gereformeerd theoloog noemend persoon zó diep kan vallen in een verschrikkelijke dwaling. In de eredienst hebben we onlangs voor hem gebeden, of het de Heere mocht behagen hem nog te bekeren en terug te brengen tot de leer die is naar de godzaligheid. Want die man heeft ook een onsterfelijke ziel te verliezen voor de eeuwigheid. En het zal wat zijn om met zo'n dwaalleer God te moeten gaan ontmoeten.
Waarom ik er enige gedachten aan wijd? Als de mensen uw vader zouden bespotten dan zult u het toch voor zijn goede naam en eer opnemen! Deze meneer spot met de Drie-enige God. Hij bestrijdt onze dierbare Heiland en geliefde Zoon van God. Hij wil ons hierdoor het fundament van onze zaligheid ontnemen. Hij brengt een ander Evangelie dan waar Paulus van spreekt. En wie een ander Evangelie brengt die zij een vervloeking. En dat geldt zeer zeker voor deze oude vrijzinnige theologie. Dit is godslastering. Dit vloekt met het reine Evangelie van Gods vrije genade in Christus geopenbaard voor de grootste der zondaren.
Hiermee verdwijnt de belijdenis aangaande "Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig mens", aangaande de Drie-eenheid en aangaande de maagdelijke geboorte in de Bijbel.
Onlangs mochten we er in de catechismuspreek met vreugde en vermaak in het hart over spreken.
We laten ons niet de enige troost ontnemen door een dwaalleraar, maar geven getuigenis van de hoop die in ons is, gegrond op de gezegende arbeid van de Heere Jezus Christus. In Hem ligt een volheid voor een doemeling in Adam. Buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij Wie niemand wonen kan.
De God aller genade ontferme Zich over u/jou en in het bijzonder de aangevochten en bestreden Kerk van God, Die Hij Zichzelf in Christus heeft uitverkoren van voor de grondlegging der wereld.