Home

Kennismaking

Memoires

Bijbelstudies

Schriftoverdenkingen voor de jeugd

Div. artikelen

Links

Contact

Manasse en een aardbeving
 
Terwijl Manasse zijn leven vergooide in de ongerechtigheid en bandeloosheid werd hij nog ernstig door de Heere vermaand om zich te bekeren en met de zonde te breken. We lezen in 2 Kron. 33: 10: De Heere sprak wel tot Manasse en tot zijn volk, maar zij merkten daar niet op. Ondanks het grote verval van Kerk en staat wilde de Heere nog niet af van dat volk wat zo ernstig zondigde. Gods volk en de profeten hebben gewaarschuwd, maar zij sloegen er geen acht op. Zij gingen door in hun onbekeerlijkheid op de brede weg van God af.
Jonge vrienden, staat het er met ons beter voor? Luisteren wij naar de vermaningen des Heeren? Om eens een voorbeeld te noemen! Onlangs vonden er in ťťn week twee lichte aardbevingen plaats in ons land. Ze waren van betrekkelijk lichte omvang zodat de schade nogal mee viel. Op de Filippijnen veroorzaakten zij veel doden.
Wat is eigenlijk een aardbeving? Dat ligt ook aan de zwaarte van de aardschokken. Terwijl de aarde begint te beven, scheurt de aarde open en ontstaat er een afgrond, soms zeer diep, waar alles in verdwijnt, huizen, gebouwen, mensen en vee. En dan sluit de aarde zich menigmaal weer. Men wordt levend begraven. Het is de vinger Gods die de aarde aanraakt. Een voorbeeld uit het Oude en Nieuwe Testament wil ik noemen. Het oproer van Korach, Dathan en Abiram in de woestijn. Zij kwamen in opstand tegen Mozes en tegen God. En als God de violen van Zijn toorn gaat uitgieten, dan lezen we in Exodus 16: En de aarde opende haar mond en verslond hen met hun huizen en alle mensen die Korach toebehoorden en al de have. En zij voeren neder, zij en alles wat hunner was, levend ter helle, en de aarde overdekte hen, en zij kwamen om uit het midden der gemeente. En het ganse IsraŽl dat rondom hen was, vlood voor hun geschrei. Hier raakte Gods vinger de aarde om gericht te oefenen en dat tot ons aller waarschuwing, want diezelfde God leeft nog. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid de Onveranderlijke.
In Handelingen 16 : 26 lezen we: En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden, en terstond werden al de deuren geopend, en de banden van allen werden los. Hier gebruikte de Heere een aardbeving om de stokbewaarder op te wekken uit zijn geestelijke doodslaap der zonde waarin hij verzonken lag.
Vriend(in), ken jij ook zo'n geestelijke aardbeving in je leven dat de fundamenten bewogen werden onder je voeten? Dat is nodig want we zitten vastgegroeid aan de wereld en de zonden. Hoe zullen anders de gevangenisdeuren opengaan, de deuren van de dodencel waar de mens in ligt opgesloten sinds de val in ons aller Bondshoofd Adam.
Jonge vrienden, we leven naar Gods Woord in het laatste der dagen. De Heere Jezus heeft het Zelf verkondigd, dat er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiŽn, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. We mochten wel meer letten op de tekenen der tijden, die vooraf gaan aan de wederkomst van Christus. Geldt van ons wat we lezen van Manasse: "maar zij merkten daar niet op. Wij zijn blind voor Gods waarschuwingen en oordelen. De Heere heeft een twist met ons volk, en met deze wereld. Eenmaal zal er een aardbeving komen waar geen ontvlieden meer mogelijk is. Op de grote oordeelsdag van Christus wederkomst zal de aarde schudden op haar grondvesten. Dan zullen de graven haar doden weergeven. Als een mens sterft doet de aarde haar mond open om het lichaam te verslinden tot stof. Maar in die grote en doorluchtige dag zullen de sluizen van de eeuwige afgrond zich openen om al de verdoemden te herbergen tot in alle eeuwigheid. Een onbekeerde jongen heeft alle reden om benauwd te zijn. Benauwd vanwege de oordelen Gods die komen zullen. Eenmaal zullen alle onbekeerden het uitgillen: Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Waar dan heen te vluchten? Geen ontkoming meer. Geen genadetijd meer. Geen Redder meer. Geen Zaligmaker meer. Eeuwig de weg terug afgesneden. Heden, zou het nog kunnen, als de Heere je een geestelijke aardbeving gaf mee te maken. Dat Zijn ontdekkende vinger in het hart werd geplaatst, gelijk de vinger van Nathan: Gij zijt die man. Waar de Geest Gods werkt daar gebeuren wonderen, het hart scheurt open en de ongerechtigheid komt openbaar. Bid de Heere ernstig of Hij de geopende weg in je hart wil openbaren. Een geopende weg terug in Christus. In Hem redding voor een mens, die na de aardbeving in de afgrond der verlorenheid is gestort en zijn verdoemelijkheid leert kennen. Daar leer je Christus kennen, vanachter Gods heilig recht, liggend in de hel van je verlorenheid. Dat is het aloude Evangelie en wie het anders leert is niet van God bekeerd en geleerd.
De aardbevingen zijn allemaal voorboden, die ons vermanen ons te bekeren tot de levende God. MAAR ZIJ MERKTEN DAAR NIET OP?