Home

Kennismaking

Memoires

Bijbelstudies

Schriftoverdenkingen voor de jeugd

Div. artikelen

Links

Contact

Maarten Luther (geestelijke hervorming)
 
Steekt op klaarlichte dag een lamp aan, je hebt er meer last van dan gemak. Doe je het in een donkere nacht, dan beleef je er veel vreugde en plezier van. Alles om je heen wordt dan verlicht. Uit een klein lampje, veel licht in de duisternis. Wonderlijk eigenlijk. Zo is het ook gegaan in de dagen der hervorming. De nacht van bijgeloof was zeer donker, maar in die duisternis brengt zelfs een klein vuur grote glans. Hoe klein was niet het begin. Een kleine gebeurtenis, toen op 31 oktober 1517 Luther zijn stellingen heeft aangeslagen aan de slotkapel te Wittenberg. De 62ste stelling luidde: De rechte en ware schat der kerk is het heilig Evangelie der heerlijkheid en genade Gods.
Ziet, dat was een krachtig getuigenis. Daar sprak de man Gods van een Evangelie van vrije genade. Een Evangelie dat aanbiedt heil en zaligheid, niet uit ons, maar als Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Luther wees hier mee op de noodzakelijkheid van de geestelijke vernieuwing van hart en leven. Dat gold voor jong en oud, voor de geestelijken en voor de onbekeerde paus. Begrijpelijk dat dit verzet en vijandschap heeft opgeroepen in de tijd van Luther. Hij gaf hiermee een dikke streep door heel de roomse religie en wees ze aan als een valse religie. Door het geloof heeft hij zo'n krachtig getuigenis mogen afleggen. Luther zei: Hoe kom ik ooit met God verzoend en Calvijn zei: Hoe komt God aan Zijn eer. Deze vragen mochten op de jonge harten gebonden worden. We mogen elkaar wel de vraag stellen: bent u al hervormd?
Dan bedoelen we niet of u lid bent van de Ned. Herv. Kerk in of buiten het verband, we laten de kerkmuren buiten beschouwing. We bedoelen dit geestelijk. Heeft u/jij zich al leren kennen als misvorm? Bij een geestelijke hervorming wordt de mens teruggeleid naar het paradijs, waar de breuk ligt tussen God en ons leven. De Heilige Geest leert ons de zonden belijden en bewenen. Dan moet er niet in Rome, maar in eigen hart een schoonmaak plaatsvinden. De bezem van de Wet haalt het stof naar voren. Die bezem is nodig te kennen in ons persoonlijke leven. Want voor hoeveel jongeren is de godsdienst van geen enkele betekenis meer? Zeker, uitwendig zijn er nog wel, die de waarheid zeggen lief te hebben, maar wanneer het er op aan komt, om er blijken van te geven, komt de ware gesteldheid van het hart openbaar en wordt gezien een christendom dat de wereld gelijkvormig is geworden. Zo moest het onder ons niet zijn, jonge vrienden.
Het is dankzij Gods trouw dat zoveel eeuwen na de Reformatie het zuivere woord Gods nog gehoord kan worden, ofschoon Jakob ook in deze zeer dun is geworden. De belangrijkste vraag is altijd weer: Is het Woord levend gemaakt aan ons hart? Heeft dat Woord al geklonken in ons doodsbestaan voor God? En we mogen het ons voor gezegd houden, dat het ontegensprekelijk waar is dat Rome vervuld is met vele dwalingen. Maar de ergste roomse huist binnen in ons eigen hart. We zijn allen van nature vijanden van het vrije genade werk des Heeren. Daarom hebben we ons nauw te onderzoeken, of de Heere ons geestelijk, uit het diensthuis van Rome heeft uitgeleid. In ons aller hart bevindt zich die eigengerechtige Farizeeër, die met zijn goede werken hemelwaarts wil klimmen. De Hervorming heeft ons geleerd, niet wij klimmen tot in de hemel, met goede werken, maar de hemel daalt in Christus neer tot Zijn uitverkoren volk.
Er komt een begeerte naar een nieuw hart. Gods Woord klinkt: Tenzij iemand wederomgeboren wordt, hij kan het Koninkrijk niet ingaan. Het stenen hart moet verbrijzeld worden, zal de Heere een nieuw vlesen hart geven. In Christus een nieuw schepsel, al het oude is voorbij gegaan. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus, en alzo Zijner zalving deelachtig ben, opdat ik Zijn Naam belijde, en mijzelf tot een levend dankoffer Hem offere.
Dit zijn de ware geestelijke Hervormingskinderen. Koningskinderen! Zij zijn dagelijks bezig met de hervorming van eigen hart. Zelf steeds minder worden en toenemen in de genade van de Heere Jezus Christus. Als lichtende kaarsen te branden te midden van een krom en verdraaid geslacht, zal er een goede reuk van u uitgaan en zult u in waarheid tonen geestelijke kinderen te wezen van de Reformatie. Zij drinken de levenssappen uit de geestelijke Steenrots, Jezus Christus. Zij behoren tot die éne Geestelijke, Hervormde Kerk, waarvan Jezus Christus het hoofd en de uiterste Hoeksteen is. Deze vernieuwing en bekering van het hart is het werk van Gods vrije genade werk. Van Hem die niemand van ons ook maar een zegen verplicht is. Hoe groot is dan niet de barmhartigheid Gods, welke in Christus zondaren tot bekering roept, in zichzelf dood en doemschuldigen het leven wil schenken. Leer dan, door genade, je misvormd kennen, om in Christus gereinigd te worden, met God verzoend te worden. Dan alleen heb je deel aan de geestelijke Hervorming!