Home

Kennismaking

Memoires

Bijbelstudies

Schriftoverdenkingen voor de jeugd

Div. artikelen

Links

Contact

 
Simson en Delila
 
Beste jongens en meisjes. We lezen van Simson in Richteren 16 : 4: En het geschiedde daarna, dat hij een vrouw lief kreeg aan de beek Soręk, welker naam was Delila.
Het is intriest wat we hier lezen van Simson. We hadden dit niet verwacht. De Heere had hem zo rijk gezegend en uitgeholpen. En nu gaat hij zijn vertier zoeken bij een Filistijnse vrouw. Een vrouw waar we niet zoveel goeds van lezen in dit verband. Gezien zijn slechte ervaring met een vrouw in Gaza hadden we mogen verwachten dat Simson wijzer was geweest. Een kind wat zich brandt is voortaan bang voor vuur. Simson blijkbaar niet. Wie met vuur speelt loopt een grote kans zich te branden. Simson kreeg een vrouw lief die woonde aan de beek Soręk. Uit deze woorden blijkt hoe weinig Simson geleerd heeft in het verleden. We lezen hier van de liefdesbetrekking tussen Simson en Delila. Wie deze vrouw is komt openbaar in de betekenis van haar naam. Haar naam betekent: behaagziek of teder. Ze draagt een schandnaam. Het is geen beste en vrome vrouw. Integendeel. Haar zedelijk leven staat op een zeer laag pitje. Ze neemt het allemaal niet zo nauw. En daar gaat Simson naar toe. Simson geraakt aan lager wal met zijn zondig gedrag. Hij gaat niet naar Soręk om te strijden tegen de Filistijnen, het is hem om een vrouw te doen. Het wordt een niet geoorloofde verhouding tussen die twee. Van een wettig huwelijk is geen sprake. Simson komt terecht op het terrein van de vrije liefde en losse huwelijksmoraal. Het is een verschrikkelijke zonde waar Simson in valt. En hij doet het vrij- en moedwillig. De zonde die hier bedreven wordt is natuurlijk heel erg, maar dat Simson het doet is veel erger. Hij is Nazireeër Gods. Hij had de taak om als een afgezonderde te leven tot eer van de Heere. Een Nazireeër Gods begeeft zich op het hellend vlak van de hoererij. Deze Filistijnse vrouw was gemeen en slecht, een werktuig in de handen van dé satan om Simson te doen vallen in de strikken van de ongerechtigheid.
Het gedrag van Simson zal ook voor zijn ouders een moeilijk te verteren zaak zijn geweest. Een vrome opvoeding naar het bevel des Heeren. En nu dit zondige leven te aanschouwen. Bovenal zondigt hij tegen de Heere en wordt de eer van God door net slijk gehaald. Gods volk zondigt niet goedkoop. Daar zal Simson achter gebracht moeten worden. En dat is genade. Het "samen wonen" net deze Filistijnse vrouw is een groot kwaad. Word deze zonde ook vandaag niet veel bedreven? Helaas wel. Vleselijke liefde leeft zich uit zonder met God
rekening te houden. We willen jullie daar ernstig voor waarschuwen. Want de tijdgeest gaat onze gezinnen niet voorbij. Het wordt een kankergezwel in onze maatschappij. In Zondag 41 van onze Heidelbergse Catechismus lezen we: Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is, en dat wij daarom,' haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in de heiligen huwelijke staat of daarbuiten. Dit is een helder geluid, ontdekkend en vermanend. Er is geen woord Frans bij. Wie luisteren wil naar Gods Woord hoort hier geen onzuivere klank. Velen beschouwen het "samenwonen" als een huwelijk, terwijl men vrijblijvend tegenover elkaar staat. Leven in een buitenechtelijke verhouding is een onzedelijk gedrag. Het lichaam is een tempel des Heiligen Geestes en wordt hiermede verontreinigd door onkuisheid. Het proefhuwelijk valt onder het antwoord van Zondag 41. Het samenwonen buiten het wettige huwelijk is onkuisheid. Vooruitgrijpen op wat voor binnen het huwelijk geoorloofd is, is daarmee van God vervloekt. Het miskent de verhouding in verkeringstijd en kent men geen innerlijke groei naar het huwelijk toe. Gods Woord veroordeelt scherp de onkuisheid dat men elkaar op proef heeft, geeft en neemt. Het vertrapt de fundamenten van recht, liefde en trouw, als basis voor het huwelijk. In het samenhokken verlaagt de mens zich, die is geschapen naar Gods beeld, maar nu wanschapen door de zonde, tot een speelbal der zonden. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen.
Jonge vrienden, wees waakzaam in de gebeden om getrouw te zijn in deze zaken. "Samenhokken" is een vorm van onkuisheid en daarom van God vervloekt. Tot de wet en tot de getuigenis. Ziende op Simson zeggen we: Er is niets nieuws onder de zon.