Home

Kennismaking

Memoires

Bijbelstudies

Schriftoverdenkingen voor de jeugd

Div. artikelen

Links

Contact

Een woord voor slapenden.
 
Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.
Éfeze 5: 14
 
Slapen doen we allemaal. De één beter dan de ander, zonder slaap kunnen we echter niet. De slaap is een weldaad die de Heere schenkt. Velen zijn aan het einde van de dag vermoeid van de arbeid en gaan afgemat naar bed. Als we de gehele nacht hebben geslapen ontvangen we weer nieuwe kracht om onze dagtaak te beginnen. Zo verkwikt de slaap waardoor hij ons ten zegen is gegeven. Maar de slaap is niet altijd ten zegen. Hij wordt ook wel genoemd de jongste broeder van de dood. In de slaap kunnen we verschrikt worden door angstige dromen. Of dat we bang zijn de volgende morgen niet weer wakker te worden om dan de ogen te openen in de eeuwigheid. Slaap is dus niet altijd ten zegen, er schuilt zelfs een groot gevaar in, en dat geldt zeker op geestelijk gebied. Daar dreigt de slaap van de zonde en wanneer we niet tijdig ontwaken, dan wacht er een eeuwige nacht. Vandaar dat Christus Zich in onze tekst met een krachtige stem wendt tot de gemeente van Éfeze.
Ontwaakt, gij die slaapt. En met dit ernstige woord komt Hij ook tot ons. Van Godswege worden we nog gewaarschuwd. We gaan eerst luisteren wat de kanttekeningen van de Statenvertaling er ter verklaring over zeggen: Namelijk de geestelijke slaap der zonde en dood der zonde, zijnde wakker en levend gemaakt door het Woord en de Geest van Christus, gelijk hoofdstuk 2: 1 zegt. Welke vermaning ten dele de gelovigen aangaat, die somwijlen ook in enige algemene zonden slapen; ten dele de ongelovigen, die in dezelfde zonden dood zijn. De eersten vermaant hij wakker te worden door de kracht des Geestes Gods, welke zij al deelachtig zijn; de anderen, uit de doden op te staan, opdat zij door zulke vermaningen de levendmakende kracht van Christus gevoelende, ook dezelve zouden gehoorzaam zijn, gelijk Lázarus uit de lichamelijke dood door Christus woord en kracht is opgestaan. (Johannes 11: 43 en 44). Tot zover de kanttekeningen.
Wat een zuivere gereformeerde geloofstaal wordt hierin beluisterd. Ze bedoelen: Paulus zag hoe zowel dwaze als wijze maagden in slaap waren gevallen. De geest van de satan die tracht om onbekeerden en bekeerden in de diepe slaap te doen verzinken. Zo ook in onze tijd. Want wandelt Gods volk als kinderen des lichts? Heeft de slaap van traagheid en wereldgelijkvormigheid niet velen in haar greep? Zoals een baby slaapt in haar wiegje met een zogenaamd hemeltje er boven en zorgeloos terneer ligt. Een groot gevaar is de slaap van de traagheid. Ziet, de Bruidegom komt en klopt en de bruid slaapt. En wat zegt de Heere: Gij zijt duur gekocht, zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn. De wijze maagden mochten niet vergeten: de zonde slaapt nooit, de duivel slaapt nooit en de tijd slaapt nooit. Altijd is de duivel op pad om zijn strikken  te zetten op verborgen plaatsen. Zoals een stroper die in de duistere nacht zijn werk verricht. Weest waakzaam. Weest getrouw.
Als deze vermaning nodig is voor de wijze maagden (Gods volk), hoeveel te meer voor de dwaze maagden (de onbekeerden). Dwaze maagden menen dat ze wakker zijn, gelovig en bekeerd. Dat dachten de farizeeërs ook. De kanttekening spreekt over hen die in een geestelijke diepe slaap des doods verkeren. Daarmee wordt de geestelijke dood bedoeld. Ja, de onbekeerde ligt in een slaap van de hardnekkigste ongevoeligheid aangaande zijn of haar staat voor de eeuwigheid. Dood in de misdaden en in de zonde. Let op de volgorde. Eerst wordt de misdaad genoemd, daarmee verwijzende naar de val in Adam, waar de grootste misdaad aller tijden heeft plaatsgevonden. En de nare vrucht daarvan is: de drievoudige dood. Zo tekent Gods Woord ons. Weet u Wie er ook niet slaapt? God als Rechter. Hij staat gereed om over te komen als een dief in de nacht. Wat is uw beeld? Uitgebeeld door een schilder die een schilderij maakte van een strandgezicht. Een kind zit met een emmertje in het zand te spelen. Ze valt in slaap. Maar ziet, de vloed komt, het bruisend zeewater begint te stijgen. Angstig is het beeld. Het moment wordt weergegeven waarop een machtige vloedgolf dat slapend kind zal overdekken en zal meevoeren in de diepte.
Het beeld van een onbekeerde zondaar. Dat is nu uw beeld als u leeft buiten God en Christus. U bent bezig met de dagelijkse werkzaamheden en ligt rustig in een valse vrede te slapen. En u vergeet hoe de vloedgolf der eeuwigheid van Gods gericht steeds dichterbij komt. En als u niet ontwaakt uit uw slaap, is uw verdoemenis slechts een kwestie van tijd. Daarom: Ontwaakt gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.
Wat betekent ontwaken? Wanneer de Heere ons doet ontwaken uit de slaap des doods in het heden der genade, dan komt men tot het leven. De Heilige Geest wekt het leven in een dode zondaarshart. De Geest opent de ogen voor de diepe ellende waar we in verkeren door de zondeval in Adam. We leren gans verloren te liggen onder Gods toorn zonder dat we van nature het minste besef hebben van de diepe ellende waarin we verkeren. Zijn Goddelijk recht wordt verklaard in de ziel, waardoor we een smart krijgen de liefde Gods veracht te hebben. De Geest opent hart en mond voor een hartelijke schuldbelijdenis. Met droefheid en schaamte wordt beleden: ik erken mijn zware schuld die U tot straf bewoog, Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig. De Geest opent de oren voor de liefelijke klanken van het Evangelie van vrije genade in Christus, dat roemt tegen een welverdiend oordeel. De Geest opent het hart voor de gerechtigheid van Christus en werkt de toepassing van Zijn bloed aan de ziel. De Geest werkt het zaligmakende geloof dat niet alleen aan anderen maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdienste van Christus.
De middelen die de Heere daartoe gebruikt zijn verschillend. We denken aan de bekering Paulus, en aan die van Manasse in de gevangenis, aan Lydia de purperverkoopster. Één ding hebben ze echter allen gemeen en dat is: de Heere vindt hen in de geestelijke doodsstaat en wekt op tot het leven. Bevindelijk klinkt het in de ziel: Ontwaakt! Het gevolg is: en staat op uit de doden. Als Lazárus wordt opgewekt verlaat hij de plaats van de dood. En de verloren zoon stond op en ging op reis naar zijn vader. De heiden verlaat zijn afgoden en bekeert zich tot de dienst van de levende God. Niet meer van de wereld te zijn, maar wel te zijn in de wereld. Om Gods raad uit te dienen. Dat dienen van de Heere gaat met vallen en opstaan gepaard. Want de oude mens moet worden meegetorst als een last. Het opstaan uit de doden komt openbaar. De gemeenschap met de duisternis moet verbroken worden. Zij zijn kinderen des lichts. Zij hebben heilig voor God te leven. U vraagt: wie is tot deze dingen bekwaam? Antwoord: niemand. Dat weet de Heere ook. Daarom doet Hij het ook. Voor de levendgemaakte Kerk geldt de belofte: en Christus zal over u lichten.
Hij is de Zon der gerechtigheid, die met het licht van Zijn Woord en Geest de onkunde verdrijft. Met het licht van Zijn verdienste, reinigt en geneest Hij zondaarsharten. Hij schenkt lust om op te staan tot het nieuwe leven. Met het licht van Zijn genade en heerlijkheid verdrijft Hij de duisternis van ellende en dood voor Zijn volk. In de herschepping doet Hij het geestelijk ontwaken en brengt het tot bloei. Christus is het Begin en het Einde. Gods volk weet vaak de weg niet die zij moet gaan. U vreest te verdwalen op de weg naar Sion? Christus zal over u lichten! Want de roeping en de verkiezing Gods zijn onberouwelijk. Israël werd in de woestijn door wolk- en vuurkolom des daags en des nachts geleid. Zo zal Christus u voorgaan met Zijn heillicht. Vreest u de donkere schaduw van de dood, ook daar zal Zijn belofte over u lichten. In de doodsschaduw zal Hij u wenken en u trekkende brengen in Zijn eeuwig licht. Dan ontwaken in eeuwige vreugde.
Hij heeft Zijn uitverkorenen bereid een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar zullen de bergen vrede dragen en heuvels heilig recht. Hij spreekt: zie, Ik maak alle dingen nieuw. Straks in de wederkomst zal Zijn Woord klinken: ontwaakt!
Voor de goddelozen zal deze stem uitwerken een eeuwige verschrikking. Zo niet voor Gods volk. Zij zullen Zijn stem horen, de stem van hun Liefste. Want wie deze stem van de Zone Gods gehoord heeft zal leven. Die uit God is, hoort de woorden Gods.