Home

Kennismaking

Memoires

Bijbelstudies

Schriftoverdenkingen voor de jeugd

Div. artikelen

Links

Contact

De verloren zoon (4)
 
In het Evangelie van Lukas hoofdstuk 15 lezen we wat er gebeurd met de verloren zoon als hij thuis komt. Geen pak slaag en klappen zijn zijn deel. Integendeel: vaderlijke liefde ontmoet hij. Met een door schuldbesef verbroken hart en verslagen geest keert de zoon weer . Veel had hij verloren, maar niet de liefde van zijn vader. Er staat: En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. De vader snelt zijn zoon tegemoet, en toont hem met daden hoe welkom hij is. Hij omhelst en kust hem. Dat zegt genoeg. Daar behoefde geen woord bij. Wie had dat verwacht. Voor de zoon nog weet wat er gebeuren zal, voelt hij de armen van zijn vader om zijn hals geslagen en vaders kus op zijn mond. Voor hij nog van zijn zonden kan spreken, geeft de vader hem het bewijs dat ze vergeven zijn. Wat hij bovenal nodig heeft wordt hem terstond geschonken: liefde. Zulk een ontvangst had hij niet kunnen verwachten. Hij wordt niet verstoten of in toorn aangesproken, hij hoort geen woord van verwijt over al wat hij had misdreven, maar wordt omhelsd en gekust. Dat bewijst duidelijk dat de vader hem vergeeft. Dat de schuld van zijn zoon oprecht gemeend is. Hij is geen huichelaar. De vader voelt dat aan. Het is waarheid in het binnenste van zijn zoon. Juist dat dringt de zoon er toe om uit te roepen: Vader! Ik heb gezondigd tegen de Hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Ik heb gezondigd. Kostelijke belijdenis. Wat klein en verbroken is hij nu, ziende op onverdiende gunst die hem bewezen wordt. Aan hem de grootste der zondaren. Alles heeft hij immers verzondigd. De ware dorst naar de schuldvergeving der zonden en het eeuwige leven, door Christus offer aangebracht, zal op de borst doen slaan en uitroepen: 0 God, wees mij zondaar genadig. En: Zalig zijn zij die zo hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zij zullen vergeving vinden van al hun zonden, hoe veel die ook zijn. Volkomen vergiffenis door de genade die er in Christus Jezus is. Wat valt genade toch vrij. Gelukkige uitverkorenen die er op goede rechtsgronden in delen mogen.
Hoe plotseling is alles anders geworden! In een ogenblik is de zoon door de vader in huis gebracht. Hij wordt weer aangenomen als zoon en er is geen sprake van dat hij onder de huurlingen geteld zal worden. De Heere Jezus predikt in deze gelijkenis, hoe groot Gods liefde is voor zondaren in Christus, die waarlijk zondaar gemaakt zijn. Hoe is dat nu mogelijk voor zo'n verloren zoon die alleen maar dood en hel had verdiend. Verdiend om verstoten te worden in de rampzaligheid. Omdat er En verstoten is geweest als Borg in de plaats van Zijn volk. In de overgave van Christus tot in de dood des kruises, is Zijn toorn gestild, aan Zijn recht voldaan, verzoening gevonden en vergeving aangebracht voor al Zijn uitverkorenen. Ik heb gezondigd. Zij zullen ervaren dat het bloed van Christus van alle zonden reinigt, als de Heilige Geest dat toepast aan het hart. Want zonder toepassing hebben we er geen deel aan.
Mogen jullie ook de kracht van Gods Woord ervaren, gelijk deze zoon. Die zijn zonden belijdt en laat zal barmhartigheid geschieden. Aan onwaardige bewijst God Zijn genade. Zie hier! Vaderlijke liefde. Die mij liefgehad heeft en Zich voor mij heeft overgegeven! Jonge vrienden, dat laat de Heere heden nog verkondigen.
Wees gewaarschuwd als je op deze grote zaligheid geen acht geeft. Hoe zul je het verderf ontvlieden als je doorgaat in zorgeloosheid de gave Gods er door te brengen en het bloed van Christus onrein te achten? Indien je in het heden der genade niet in oprechtheid en berouwen met ootmoedige belijdenis van al je zonden tot Christus komt zal er in der eeuwigheid geen vergiffenis voor je zijn.
Of meen je die niet nodig te hebben? Je acht je zonden licht en gering, je vergeet ze, hebt er mee gespot en gelachen? Je vermenigvuldigt ze dag aan dag in zorgeloosheid en ongeloof. Je verhardende in het kwaad. Je hebt nog nooit de knien van je ziel gebogen en van harte om vergeving gesmeekt? Weet dan dat al je ongerechtigheden staan opgetekend in het boek dat voor Gods aangezicht ligt en dat zij zijn als gruwelen in Zijn ogen. Alleen door Christus bloed kunnen zij worden uitgewist. Indien je dat niet zoekt en vindt, zul je zeker eens met al je onbeleden en onvergeven zonden verloren gaan. Vreselijk zal het zijn om onbekeerd te vallen in de handen van een levende God.
Zal er voor mij ook genade zijn? Bidt de Heere, dat je tot jezelf mag komen, je ellende en gevaar kennen en hongeren naar verzoening met God die in Christus Jezus te vinden is voor de grootste der zondaren. Dat alles doet Hij om Zijns Naams wil om Christus wil, uit vrije genade alleen!